11 Οκτ 2006

Ενδιαφέρον !!!

Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7-2-1979)
ΑΡΘΡΟ 21
1. Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών ,σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος (για τα Ε.Λύκεια το άρθρο 35 του Π.Δ 86/2001)
δεν λαμβάνονται υπόψη :

α. Απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, μαθητών που έχουν σταλεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό για ειδική αποστολή με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη.
β. Απουσίες μαθητών απασχολουμένων σε εργασία που τους έχει ανατεθεί από το Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων με πράξη του.
γ. Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών η οποία όμως πρέπει να αποδεικνύεται.
δ. Απουσία λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την αρμόδια Δημόσια Αθλητική Αρχή.
ε. Απουσία μαθητών :
· του Καθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα
· του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραία και την 1ην του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της εξελίξεως ως και την προτεραία και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα και
· του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την προτεραία εκάστης τούτων.
στ. Απουσία των μαθητών συνέπεια μετεγγραφής σε Σχολείο άλλης πόλης επί τρεις ημέρες, μη περιλαμβανομένης σε αυτές της ημέρας εκδόσεως του προς αποχώρηση του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος
ζ. Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή εν συνόλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλία μαθημάτων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο οριζόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

΄΄Join the energy'' Το μήνυμα της GreenPeace

Loading...

New Fly WaterPolo PAOK

New Fly WaterPolo PAOK